HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Mezishura Kebei
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 14 October 2008
Pages: 370
PDF File Size: 13.54 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 575-8-50096-952-7
Downloads: 66445
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nijin

Vad va’d ile halka Ber oldum, nezr oldum, Berim, halka bildirdim ; nezrim Vj.

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Namna yaplan t e kken i n trbesinde me t fundur. Cmle eyde seyran eden, cevhere kitaap kn eden ; Her zerrede hakk gren gmansz hakka inand. Budalnamesi ta basmasile matbudur. Gnl ynesin pk eyledim gayrin haylinden, Tecelli eyledi, Hak zhir oldu ; ben nihn oldum. Kendsdr vallahi Biri ben biri sen ; Kendsdr vallahi.

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Kendi nefsin bilmeyen Rahman bilmez kandedir! M e h d i hakkndaki bend i nde ; n vakteriti n gibi bir gn hazjnesi olur, Kalmaz vcudu zerrece kfrn nihn olur.

Yce h imme t i evliy izn imiz b u du r k i tenhnzda okluk oturmayasz v e k aba derviler i le sohbe t edesiz. S iz ler in de b u mahabbe t i n i z zerinde hak knz oktur.

Size hirka ve tac teslim ederiz. Arullah seyran klan Meydannda cevln uran, Hakka cann kurban klan, Prim Gazanfer sultandr. Makamat neyzenin ney mazharndan ilmi ayn oldu; Mislen bir nefeste oldu zinde mrdeler bir bir.

  JONATHAN COE WHAT A CARVE UP PDF

Evliyaullaha uygl; bakma ehli zhire; Bir alay ehli garaz pr hile n bny ko! Tezkretl ev l i y a. Husmeddin in m r i t l e r i ; gittike oalmakla n ihayetstanbuldan ge len b i r em i r muc ib i hszinesi ahvli tefti ed i lmek zere A n k a r a ka les ine hapsedilmi ve senesinde mahbes inde ve fa t etmitir.

Glzli btn fil oluptur, zhiri kabil ; Bularn ittihadndan doar ecar esmr t!. Geldi hke, anda dhi grmedi kendzn; Gitti ska t ki ola derdine andan dev.

Bildi, buldu, grd ki kendusini kenduda tm; lm ayna, ayn hakka erdi LiiiVlf -n kemle ere meyve hatm olur ann ii ; Meyvei hr tekazasna der itih. At n in tavs i f i vehile Syliyenler kendisin bilmez, bilenler sylemez; Cylar kim erdi’er deryaya hm oldular!

M a h m u d i kefev ket ip i sm i ndek i k i tabnda menkabev b i r hdiseden bahse tmek ted i r: Bi lhssa, kas i de l e r i nde v ahde t i vcudu, insan kmi l nazar iyes in id e v r ihlsa b tn mu’ takadt sfiyyeyi o k a d a r gzel izah eder k i en az mstait b i r k imsen i n b i l e anlamamas ad m l ihtimldir. Bu bende ben diyen varlk haknm zhir btn ; Gidcek benliim benden gne gibi iyn oldum.

Ak br bis oldu ztnn envcna; Devri dim ta tecelli zre ola kint Bu tarika intisap edenler, olduklar kisve ve hey’eti tebdil etmezler. Eyler anda kalendern cihan Nm kursi hilli rzeyi nan! Hem muhibbi l sahbi Ahmedi muhtr olr!

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Keml i ihlsn t ahk i k i ne alrlar. Faka t i s im le r itesp i t edilmemitir. Bu ilh matbu Yonus ilmiler yoktur. A gizpi l a hon la ra her mavtn v e h e r mavtnn istihkak o l an a’ml ve ahvli bildirmitir; her y e r de o y e r i n iktizasna gre muame lede bu lunur la r.

  JOVIAN CHRONICLES MEKTON PDF

F i l h ak i k abrahim E fend ib u meyihin heps ine h i kiyap etmitir. Bu rivayete nazaran Pir Alinin smaili Ma’ukden baka bir olu daha vardr. Bk vesselm a leddevrn. Celleddine bir n bir suhanver Sul idp dedi ey cna rehber!

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

He l e Bayram zn bildi Bileni anda buldu, Bulan ol kendi oldu, Sen seni bil, sen seni! Divan ve btn sr gayr ma tbudu r. Ne demek oldu bu emri mkil? Gel ey ak oduna yanm; gnl ayinesin pket; Cemlin gstere canan ki ta kalbi mcelldan! Egeri sureti dem, bu lemde zuhur etti.

A k s a r a y l P i r A l i ; Melml ik, b u za t in zaman nda b tn a’aasile intiar etmi ve m u ma i l eyh ten mteaddi t zevat ahzi inabe eylemilerdir. Tutuptur kyi gerdunu seraser havaw uak, kuptur kulle erha fegan nalei niestan! T a k i selmet olasz! Senin her bir libasn bir mevitir ; Kdem bahrinde bylece bozulur.